Odgovorna upotreba

Opšti uslovi korišćenja Go2Bike usluga

Usluge može koristiti svaka fizička punoljetna osoba koja je zasnovala najam putem Go2Bike QR koda.  Prihvatanjem ovih opštih uslova korisnik pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je punoljetan.

Korisnik je lično odgovoran za iznajmljeno bicikl, poštovanje saobraćajnih pravila i pridržavanje svih ostalih zakonskih obveza.

Korisnik e-bicikla dužan je e-bicikl u svemu koristiti prema odredbama ZAKONA O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA (“Sl. list CG”, br. 33/2012, 58/2014, 14/2017 – odluka US i 66/2019, koji je dostupan i na stranicama www.sluzbenilist.me i na web stranici www.kotor.travel.

Posebno naglašavamo:

 • Na magistralnim i regionalnim putevima zabranjena je vožnja bicikla djeci mlađoj od 16 godina života.
 • Na lokalnim putevima i ulicama biciklom mogu samostalno upravljati djeca sa navršenih 14 godina života.
 • Vozač bicikla ne smije da se kreće biciklističkom stazom brzinom većom od 35 km/h.
 • Ukoliko na putu postoji biciklistička staza, vozač bicikla  mora da se kreće desnom biciklističkom trakom u odnosu na smjer kretanja saobraćaja.
 • Na biciklističkoj stazi za saobraćaj u oba smjera vozila, vozač bicikla mora da se kreće desnom stranom u smjeru kretanja vozila.
 • Ako se dva ili više bicikla, mopeda, tricikla i motocikla kreću u grupi, dužni su da se kreću jedan za drugim.

Eventualni kvar na iznajmljenom vozilu koji korisnik primijeti prilikom korišćenja, dužan je bez odlaganja prijaviti na email

                                             servis@pentamne.me  ili  putem Go2Bike aplikacije 

 

Korisnik je dužan vratiti bicikl u stanju u kojem je preuzeto, te će snositi sve eventualne troškove koji nastanu iz razloga što nije postupio u skladu s ovim opštim uslovima.

Bicikl nije dopušteno koristiti u sljedećim slučajevima:

 • za prevoz drugih osoba
 • za prevoz van Opštine Kotor
 • za prevoz zapaljivih stvari ili drugog opasnog materijala
 • za učestvovanje na biciklističkim trkama ili događajima na kojima se testiraju bicikli
 • prilikom jakog vjetra ili lošeg vremena
 • pod uticajem alkohola

Bicikl se u smislu ovih Opštih uslova može koristiti isključivo unutar administrativnih granica Operatera (Opštine Kotor), osim u slučaju posebnih uslova propisanih od strane Operatora.

Vremenski period korišćenja usluge najma definiše Operator. Operator definiše koliko je korisniku dozvoljeno iznajmljivanje u neprekidnom vremenu, te do kada je korisnik  dužan vratiti e-bicikl na jednu od stanica sistema. Operator definiše koliki je broj otvorenih iznajmljivanja korisniku omogućeno istovremeno.

Registracija korisnika

Korisnik se registruje za korišćenje Sistema direktno kod svog Operatora putem QR koda koji je istaknut na stanici i biciklu/opremi. 

Korisnik pristaje na opšte uslove Go2Bike usluga, posebnih uslova propisanih od strane Operatora. 

Korisnik na svoju e-mail adresu, unesenu prilikom registracije, dobija poruku kojom potvrđuje svoj korisnički račun. 

Korisnik se prijavljuje u zaglavlju Go2Bike aplikacije sa svojim korisničkim imenom ili svojom e-mail adresom, te odabirom prepaid nadoplate vrši unos ličnih podataka, unosi iznose, vrši plaćanja, eventualne nadoplate i sl. i to korišćenjem kreditne kartice

Postupak registracije je neophodan samo jednom.

Prikupljene podatke o korisniku, Operater smije koristiti isključivo za potrebe Go2Bike sistema i korisnika, uređene ovim Opštim uslovima, te sklopljenim Ugovorom o iznajmljivanju bicikla i Opštom uredbom o zaštiti podataka.

 

Naplata usluge, naknade i cijene

Korisnik unosom kreditne kartice u svoj prepaid račun pristaje na tokenizaciju kartice za naplatu. 

Korišćenje ovakog načina naplate, u ime i za račun Operatera, osigurava firma Penta sistemi d.o.o.  putem QRPay platforme (www.wspay.me) za online autorizaciju i naplatu kartica.

Prihvatanjem Opštih uslova, izvršenim plaćanjem i izdatim računom smatra se da je sklopljen ugovor o iznajmljivanju bicikla.

Sistem prihvata Mastercard, Maestro, Visa, Visa electron, Amex kartica kao i ostalih kanala plaćanja podržanih od WSPay platforme.

QRPay za autorizaciju i naplatu kartica koristi WSPay.me sistem. 

WSPay je siguran sistem za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama, te drugim načinima plaćanja. 

WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS sertifikat koji WSPay ima. 

WSPay koristi SSL sertifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stepene zaštite kod upisa i prenosa podataka.

Ukoliko korisnik na navedenoj kreditnoj kartici ne bude imao na raspolaganju dovoljan iznos sredstava za naplatu, ili naplata ne bude moguća iz nekih drugih razloga na strani korisnika, Operator će tog korisnika izvijestiti pisanim putem, na adresu koju je korisnik naveo prilikom sticanja prava na upotrebu putem QR koda, o visini sredstava te zatražiti naknadno plaćanje u određenom roku, uz upozorenje o prisilnoj naplati

Do uplate prethodno navedenog iznosa Operater blokira navedenog korisnika, a korisnik ne može koristiti Go2Bike usluge. U slučaju da korisnik plaća kreditnom karticom, karticom neće biti moguća registracija ukoliko na njoj postoji ograničenje. Ako ograničenja nema, izdavalac kartice će platiti iznos Operateru bez obzira na njegov odnos s korisnikom bicikla.

Korisniku je dostupan aktivni cjenovnik propisan od strane Operatora kroz Go2Bike aplikaciju.

U slučaju problema oko naplate ili kartičnog plaćanja, kontaktirati: Penta sistemi d.o.o. na email: servis@pentamne.me.

 

Način korišćenja i sticanje prava na korišćenje sistema

Način korišćenja i vršenje iznajmljivanja detaljno je opisan na web stranici Operatora, web stranici www.go2bike.hr i dostupan je korisniku putem Go2Bike aplikacije.

Go2Bike sistem raspolaže sa dva načina naplate: direktna naplata i prepaid naplata. Za način naplate opredjeljuje se Operater.

Potrebno je prvo skenirati (očitati) Go2Bike QR kod koji se nalazi biciklu. 

Način skeniranja (očitavanja) zavisi od vrste mobilnog telefona. Korisnik mora provjeriti u adresnoj traci da li je link na koji je kliknuo adresa na Go2Bike domenu i to app.go2bike.eu.

Korisniku je na raspolaganju QR čitač unutar Go2Bike aplikacije koja se nalazi na app.go2bike.eu domenu.

Nakon što je korisnik skenirao (očitao) QR kod korišćenjem mobitela, otvara mu se zaglavlje u kojem bira način iznajmljivanja.

Prepaid račun – U slučaju ako se Operator odlučio za prepaid naplatu, vrši se tokenizacija kreditne kartice koja se veže za korisnički račun. Da bi korisnik izvršio iznajmljivanje potrebno je imati dovoljno sredstva na prepaid računu, propisanu od strane Operatora. Korisnik skenira QR kod s bicikla, te klikne na već registrovan tj. prijavljuje se i otključa bicikl s postolja. Obračunska jedinica prilikom utvrđivanja vremena iskorištenosti najma bicikla je 1 minut, a najam se plaća u skladu sa tačnim vremenom korišćenja.

Jednokratni kod – Ako se Operater odlučio za direktnu naplatu, nakon što je izvršeno plaćanje korišćenjem WSPay sigurnog sistema za naplatu kartica, korisnik dobija alfa-numerički kod za vožnju koji zatim ili ukuca na pilonu i odabere željeni slobodni e-bicikl, ili skenira QR kod na željenom biciklu, utipka kupljeni alfa-numerički kod i otključa bicikl korišćenjem mobilnog telefona. 

Početak korišćenja bicikla i početak trajanja alfa-numeričkog koda je trenutak kada korisnik unese jednokratni kod na svojem mobilnom telefonu, te otključa bicikl, čime počinju navedene propisane obaveze korisnika. Korisniku je unutar vremenskog okvira od inicijalne aktivacije i trajanja alfa-numeričkog koda, dostupan najam više bicikala, s time da istovremeno u najmu može imati samo jedan bicikl po alfa-numeričkom kodu.

 

Ograničenja prava na korištenje

Korištenje iznajmljivanja bicikla se naplaćuje po satu, nakon isteka prva dva sata.

Operator propisuje koliko sati najduže Korisnik smije koristiti isti bicikl od početka korišćenja, nakon čega je dužan bicikl ispravno vratiti na jednu od stanica Operatora i to tako da je vidljiv u Go2Bike sistemu. U protivnom se smatra da je došlo do otuđenja.

Ukoliko korisnik ne vrati bicikl ni nakon isteka roka 24 sata, od početka iznajmljivanja i ne postupi u skladu sa tačkom 7. Dužnosti i odgovornosti korisnika iz ovih Opštih uslova, smatraće se da je riječ o neovlaštenom prisvajanju tuđe imovine. 

U tom slučaju Operater pokreće prinudnu naplatu opisanu u tački 4. Naplata usluge iz ovih opštih uslova.

Operater osigurava i predstavlja bicikle za javnu upotrebu i kao takvi trebaju biti dostupni što većem broju korisnika. Stoga korisnik može u jednom danu bicikl koristiti onoliko vremena, i u kojem vremenu je to Operater propisao. 

Nije moguće iznajmljivanje bicikla na više dana.

Korisnik sa prepaid računom u Go2Bike aplikaciji ima pravo iznajmiti odjednom maksimalan broj bicikla po korisničkom računu, onako kako je to Operator propisao.

 

Postupanje u slučaju otuđenja i naknada štete

Odgovornost korisnika za bicikl koji iznajmljuje počinje od trenutka preuzimanja bicikla sa postolja Operatora, i traje do trenutka ispravnog vraćanja bicikla čime je povrat registrovan u sistemu.

Korisnik koristi bicikl na vlastitu odgovornost.

Korisnik preuzima potpunu odgovornost za štete na biciklu i štetu prouzrokovanu biciklom. To se odnosi i na štete prema trećim licima, kao i za otuđenje (krađu) u vrijeme kad je bicikl iznajmljeno.

U slučaju da se nakon vraćanja bicikla provjerom računarskog sistema i stvarnog stanja bicikla uoči šteta koju je nedvosmisleno mogao prouzrokovati isključivo korisnik koji je posljednji po redu vratio bicikl, Operater će tog korisnika obavijestiti pisanim putem na adresu koju je korisnik naveo prilikom sticanja prava na korišćenje putem QR koda o visini počinjene štete te zatražiti naknadu štete u određenom roku, uz upozorenje o prinudnoj naplati.

Korisnik ne snosi odgovornost za štete za koje nije informisan od strane Operatera na opisani način. 

Navedeno se ne odnosi na štete nastale grubom nepažnjom ili zbog krađe. 

Gruba nepažnja korisnika predstavlja ponašanje korisnika koje je suprotno ovim Opštim uslovima, nemaran odnos prema biciklu, namjerno oštećenje bicikla, oštećenje bicikla uzrokovano krajnjom nepažnjom korisnika, te nezaključavanje bicikla koje je dovelo do krađe istog.

Korisnik je odgovoran i za svu dodatnu štetu i troškove koji mogu nastati u slučaju da ne sarađuje s Operaterom prilikom utvrđivanja štete i/ili potrage za počiniocem krađe bicikla ili štete na biciklu.

U slučaju oštećenja bicikla u toku trajanja najma, korisnik je dužan u najkraćem roku obavijestiti Operatora na e-mail servis@go2bike.hr ili kroz dostupno zaglavlje Go2Bike aplikacije.

U slučaju krađe vozila korisnik je dužan u najkraćem roku obavijestiti najbližu Policijsku stanicu na telefon 122.

 

Dužnosti i odgovornosti Vlasnika i Upravitelja

Operator sistema garantuje da su svi bicikli koji se stavljaju na raspolaganje za korišćenje u ispravnom stanju. Takođe, ne isključuje mogućnost kvarova koji nastanu redovnim korišćenjem ili prećutkivanjem korisnika.

Vlasnik i Operator sistema ne odgovaraju za povrede korisnika ili trećih osoba uzrokovane upotrebom bicikla.

Vlasnik i Operator sistema ne odgovaraju za lične stvari koje korisnik prevozi na biciklu.

Vlasnik i Operator sistema ne odgovaraju za štete koje korisnik pretrpi u slučaju da bicikl ne koristi na propisan način opisan u ovim Opštim uslovima, te za neovlašćeno korišćenje bicikla.

 

Obavještavanje u slučaju nezgode

U slučaju saobraćajne nesreće, korisnik je dužan odmah prijaviti nezgodu: Operatoru sistema na e-mail: servis@pentamne.me i najbližoj Policijskoj stanici na broj telefona 122

Ukoliko korisnik ne izvrši prijavu nezgode, biće odgovoran Vlasniku sistema za svu štetu koja bude nastala na biciklu kao posljedica saobraćajne nezgode.

 

Završetak korišćenja

Završetkom korišćenja iznajmljivanja bicikla smatra se trenutak kada je korisnik ispravno vratio bicikl na postolje stanice. 

Korisnik je dužan parkirati/vratiti bicikl na način da bude vidljiv u Go2Bike sistemu. 

Prilikom vraćanja bicikla on mora biti zaključan na način da se ispravno odloži u odgovarajuće postolje stanice.

Napomena: Provjeriti oznaku na postolju da je bicikl pravilno zaključano (znak zaključano), tek onda je pravilno razduženo.

U nekim sistemima, iznjmljivanje je moguće zatvoriti i putem Go2bike aplikacije

Korisnik je dužan provjeriti sa svojim Operaterom ako mu je na usluzi takva opcija. 

Tada se iznajmljivanje zatvara sljedećim radnjama: umetanjem punjača i sajle sa pinom za zaključavanje, kroz aplikaciju pritiskom na dugme za zaključavanje, mehaničkim zaključavanjem potezanjem ručice na biciklu prema dolje, te pritiskom dugmeta na crveno dugme (“zatvori iznajmljivanje”), iznajmljivanje se pravilno razdužuje.

Lokacije i raspoloživost parking mjesta Operatera vidljive su na mapi web aplikacije Go2Bike, na pilonima i na web stranici Operatera.

Ukoliko korisnik ne vrati bicikl ni nakon isteka roka od 24 sata od trenutka početka iznajmljivanja, i ne postupi u skladu sa ovim Opštim uslovima, smatraće se da je riječ o krađi bicikla

Vlasnik sistema će odmah izvršiti prijavu najbližoj Policijskoj stanici, a korisnik je dužan Vlasniku nadoknaditi štetu.

Osoba za koju se utvrdi da je protivpravno prisvojila bicikl, dužna je platiti nabavnu cijenu bicikla.

 

Zaštita ličnih podataka

Voditelj obrade podataka je Operator sistema, dostupan na e-mail adresi: servis@pentamne.me.

Pri registraciji korisnik prihvata saglasnost o korišćenju ličnih podataka u Go2bike sistemu, koja opisuje politiku privatnosti između Korisnika, Operatora i Vlasnika sistema.

Ostale odredbe

Obje ugovorne strane mogu raskinuti ugovor o korišćenju bicikla u bilo kojem trenutku, osim ako postoji dug koji Korisnik nije izmirio.

Za sve eventualne sporove u korišćenju Go2Bike sistema, nadležan je Osnovni sud u Kotoru u kojem Operater i Vlasnik posluju. 

Za sve što nije utvrđeno ovim Opštim uslovima, primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima.

 

Objava ovih opštih uslova

Ovi Opšti uslovi biće dostupni u sjedištu Go2Bike sistema, i na web adresi www.go2bike.eu.

U slučaju potrebe za informacijama o Go2Bike sistemu, dostupna je putem elektronske pošte: servis@pentamne.me

 

Aplikacija

Uputstva za upotrebu

Registracija

Od skeniranja QR koda do otključavanja bicikla

Cijene

Plaćanje

Za plaćanje i dopune računa

eBike stanice u Kotoru

Sveti Stasija, Stari grad, Prčanj

Informacije

Saobraćajna pravila

O nama

Informacije o projektu Nautica